När sorgen kommer nära

Budet om en anhörigs död kan komma plötsligt eller vara väntat. Sorgen och saknaden följs av en rad praktiska avgöranden. Vad ska jag nu ta mig till? Vem ska jag vända mig till? frågar sig de anhöriga.

De åländska församlingarna vill med denna broschyr hjälpa den sörjande att hantera situationen. Dels vill broschyren ge praktiska råd, dels vill församlingen erbjuda stöd och tröst i sorgen. Det är församlingen till för.

 

När livet tar slut

Döden kommer oftast efter en tids sjukdom eller efter en lång process av åldrande. I sådana fall sker döden vanligtvis på institution, om inte den sjuke har bett om att få dö hemma och det praktiskt gått att ordna.

De anhöriga blir kallade till sjukhuset när döden närmar sig. Som anhörig har man också möjlighet att övernatta i sjukrummet och finnas till hands hela tiden.

Dödsfall som inte sker på en vårdinrättning skall konstateras av hälsocentralläkare.

Då dödsfall förorsakas av sjukdomsattack eller olycka måste obduktion göras för att klargöra dödsorsaken. Vid olyckor med dödlig utgång har polisen till uppgift att meddela de anhöriga om dödsfallet.

 

Avsked

Man kan ta avsked av den döde i kapellet på Ålands Centralsjukhus, på annan institution eller i ett avskedsrum i hemförsamlingen. Det finns också möjlighet att vara med och klä den döde för kistläggning.

De anhöriga kan besluta att den avlidne skall kläs i egna kläder. När de anhöriga anmält dödsfallet till pastorsämbetet följs de traditioner som finns i hemförsamlingen.

 

Präst och kantor

Inför jordfästningen tar de anhöriga kontakt med den avlidnes församling för att avtala om tid för samtal med prästen. Man får komma med önskemål om tidpunkt för jordfästningen och om vilken präst som skall förrätta den.

Även en präst från en annan församling kan komma i fråga. Uppgifter om den avlidnes sinnelag och livsgärning hjälper prästen att göra ett personligt minnestal. Jordfästningen är en gudstjänst. Om musikönskemålet avviker från det sedvanliga diskuteras detta med prästen och/eller kantorn. Vid minnesstunden kan musik och andra inslag planeras med större frihet.

Jordfästningen är en offentlig bekräftelse på den avlidnes betydelse för de efterlevande. Allt vi gör i samband med begravningen är en viktig del av sorgearbetet. Att hedra de döda upprätthåller vördnaden för livet!

 

Begravningsbyrån

Begravningsbyrån bistår med allt praktiskt såsom att välja kista, ombesörja dödsannons och arrangera minnestund.

Som bärare fungerar vanligen släktingar, vänner, arbetskamrater eller grannar. Vid behov ordnar begravningsbyrån bärare.

De anhöriga bör uppmärksammas på, att den avlidne på förhand kan ha kommit överens med begravningsbyrån om hur begravningen skall gå till.

 

Dödsannons och nekrolog

De flesta har ganska klart för sig hur de vill ha dödsannonsen formulerad. Vid behov kan begravningsbyrån eller tidningens annonsavdelning ge råd. Lokaltidningar hjälper gärna till vi utformning av nekrolog och in memoriam.

 

Att välja gravplats

Församlingarnas begravningsplatser är till för personer av alla trosbekännelser, även icke-troende. Det finns två former för bisättning av stoft; kistbegravning och kremering. Oftast känner de anhöriga till den dödes vilja.Proceduren vid kistbegravning och kremering är densamma ända till slutet av jordfästningen.

Vid kistbegravning bärs kistan vanligen ut och förs i procession till graven och sänks ned. Vid kremering lämnas kistan inne i kyrkan (kapellet). Kistan tas då om hand av begravningsbyrån, som transporterar den till krematorium i Sverige eller Finland. Begravningsbyråns personal för kistan i begravningsbilen med morgonfärjan till Sverige till krematorium med vilket man har avtalat om tid.

Efter kremeringen kommer begravningsbilen tillbaka på kvällen med askan i urna. Om kremeringen sker i Finland förs kistan med begravningsbilen till krematorium och urnan sänds med flyg tillbaka till Åland. Då den avlidne skall kremeras kan blommorna föras till familjegraven, minneslunden eller någon annan plats efter jordfästningen.

 

Gravplats & kistbegravning

Finns det redan en familjegrav, används den i första hand. Det finns två sorters gravar; dubbelgrav och enkelgrav. I dubbelgrav kan kistorna läggas sida vid sida, eller på varandra i en så kallad djupgrav. Enkelgrav är avsedd för en person.

Gravarnas upplåtelsetid (gravrättstid) varierar från församling till församling. En grav kan återanvändas tidigast efter 15 år. Vården av graven omhändertas av anhöriga, även riktning av gravstenen vid sättningar i marken. I de flesta församlingar finns möjlighet att få graven skött genom inbetalning till församlingens gravvårdsfond.

 

Gravplats - urna

En urna ska vara av förgängligt material. Urna kan nedläggas i en kistgrav eller en urngrav. Askan kan också strös (grävas ner) i minneslund, en anonym form av bisättning. Ofta finns det en plats där de anhöriga kan sätta upp en minnesplatta. För att sprida askan av en avliden person i naturen behövs inget särskilt tillstånd.

Om man sprider aska på en annans mark, bör tillstånd av markägaren inhämtas. Vid spridning av aska bör man vara medveten om att det inte finns några garantier för att platsen man valt förblir fredad. Vid val av plats för spridning av aska kan man ta hänsyn till de efterkommande, som kanske vill ha en plats att gå till på Alla helgons dag eller andra minnesdagar. Askan kan även strös i havet.

Mariehamns församling erlägger ett kremeringsbidrag på 700 euro för personer som vid sin död var mantalsskrivna i Mariehamn. Bidraget betalas till begravningsentreprenören som i sin tur gottskriver dödsboet med samma belopp.

 

Jordfästningen

Jordfästning förrättas i allmänhet i kyrka eller begravningskapell. Sommartid kan jordfästning förrättas vid graven.

Blomsterhyllning sker vanligen efter jordfästningsakten. Den kan också ske i början av begravningsgudstjänsten, vilket gör att blommorna blir ett vackert blickfång under hela akten.

Kondoleanserna läses vid jordfästningen eller vid minnesstunden.

 

Genom sorgen

När jordfästningen och gravläggningen är över, börjar en tid av sorgearbete och nyorientering. I församlingens sorgegrupp finns möjlighet att träffa andra med samma erfarenheter.

Livet blir aldrig mera sådant det varit, men det får en ny dimension.

Tröstens Gud

Fader för alla, vännen lämnar vi nu i din hand.

Följ oss i vardagen

hjälp oss att möta

nya dagar i tro på dig.

Psalmboken 244:3


 

Begravningsbyråer på Åland

Kontaktuppgifter till Engebergs begravningsbyrå HÄR!

Hemsida till Nocturne begravningsbyrå HÄR!