Diakoniarbetare


Lisbet Nordlund

Diakonissa
+358 (0)457 529 3027
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn

My Ström

Diakon, tjänstledig
+358 (0)457 529 3007
Östra Esplanadgatan 6
22100 Mariehamn