Direktionen för barnverksamheten

Julia Birney
Ordförande

Maria Stenberg-Haug

Ulf Gustafsson

Ytterligare en medlem skall utses och tillsättas under nästkommande kyrkofullmäktigemöte.