Miljöarbetet i Mariehamns församling

Mariehamns församling är en av de första församlingarna i Borgå stift som år 2007 beviljades Kyrkans miljödiplom. Sedan dess har diplomet beviljats två gånger till; 2012 och 2017. Kyrkans miljödiplom är kyrkans miljösystem som godkänns av kyrkostyrelsen och som fungerar på motsvarande sätt som andra officiella system. Diplomet ger en möjlighet för församlingar att planera sin verksamhet på ett miljövänligt sätt. Vid utvärderingen av miljödiplomet går man igenom bl.a. avfallshantering, fastigheter, kyrkogårdar, skogsbruk och miljöutbildning.  Kyrkans miljödiplom är också en del av kyrkans energi-och klimatstrategi som har som mål en kolneutral kyrka före 2030.

I Mariehamns församling har hela personalen varit engagerad i miljöarbetet och är så fortsättningsvis; lokala och ekologiska matprodukter väljs i första hand, sopsorteringen är väl utvecklad, i barnverksamheten används mycket återvunnet pysselmaterial o.s.v. En av de utmaningar församlingen har är att minska sopmängden på gravgården. Mängden restavfall efter alla gravljus är anmärkningsvärd.

En miljökommission ansvarar för miljöarbetet, information och utbildning av personal och förtroendevalda. Under mandatperioden 2019-2023 består kommissionen av Olof Widén, förtroendevald, Monica Westerlund, förman på gravgården, Toni Högbäck, arbetsledare samt Lisbet Nordlund, sekreterare/diakonissa. Kommissionens protokoll finns under rubriken Beslutsfattande/Protokoll och beslut.